Warunki korzystania

Twoja Zgoda
Wszelkie treści zawarte na niniejszej stronie („Strona”) są własnością i są obsługiwane przez Delicpol Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 8, 42-125 Kamyk i są Tobie udostępniona wyłącznie w celach informacyjnych. Uzyskując dostęp lub korzystając z niniejszej Strony, zgadzasz się na niniejsze warunki i na naszą Politykę prywatności. Jeśli nie zaakceptujesz niniejszych warunków i oświadczenia o ochronie prywatności, nie będziesz mógł korzystać z niniejszej Strony.

Korzystanie przez Ciebie ze Strony
O ile nie określono inaczej, Strona jest przeznaczona do użytku osobistego i niekomercyjnego. Nie jesteś uprawniony do modyfikowania, kopiowania, rozpowszechniania, transmitowania, wyświetlania, wykonywania, reprodukowania, publikowania, licencjonowania, tworzenia dzieł pochodnych, przekazywania lub sprzedaży jakichkolwiek informacji, oprogramowania, produktów lub usług uzyskanych ze Strony. Nie jesteś uprawniony do wyświetlania i elektronicznego kopiowania, pobierania i drukowania fragmentów materiałów zawartych na Stronie na własny niekomercyjny użytek, pod warunkiem, że nie zmieniają one ani nie usuwają żadnych praw autorskich, znaków towarowych lub innych informacji o prawach własności. Jakiekolwiek inne wykorzystanie materiałów na Stronie, w tym między innymi modyfikacja, powielanie, rozpowszechnianie, ponowna publikacja, wyświetlanie lub przesyłanie zawartości niniejszej Strony bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, jest zabronione.

Wszelkie pobierane materiały, w tym między innymi oprogramowanie, pliki, grafika, dane lub inne treści, należą do nas lub naszych licencjodawców. Po pobraniu tych materiałów są one dostarczane przez nas na podstawie licencji, która jest odwołalna. Zachowujemy pełne i kompletne prawa do oprogramowania i wszystkich powiązanych praw własności intelektualnej. Nie jesteś uprawniony do redystrybucji ani sprzedawania materiału, ani też nie możesz go poddawać inżynierii wstecznej, demontować ani w inny sposób przekształcać go w jakikolwiek inny sposób. Nie możesz również tworzyć ani umieszczać hiperłącza do innych stron internetowych.

Znaki Towarowe
Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe (zwane łącznie „Znakami”) użyte na niniejszej Stronie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do nas lub innych odpowiednich właścicieli, którzy przyznali nam prawo i licencję do używania takich Znaków.

W przypadku użycia, skopiowania lub modyfikacji tych Znaków bez naszej uprzedniej pisemnej zgody podejmiemy odpowiednie działania.

Materiał, który przesyłasz
Przyjmujesz do wiadomości, że ponosisz odpowiedzialność za wszelkie złożone przez Ciebie oświadczenia, w tym za zgodność z prawem, rzetelność, stosowność, oryginalność i prawa autorskie do takich materiałów. Nie jesteś uprawniony do zamieszczania, rozpowszechniania ani w inny sposób niepublikowania na Stronie treści, które są zniesławiające, nieprzyzwoite, zagrażające, naruszające prawa do prywatności lub reklamy, obraźliwe, nielegalne lub w inny sposób niepożądane, lub które mogą stanowić lub zachęcać do popełnienia przestępstwa, naruszają prawa którejkolwiek ze stron lub w inny sposób powodują powstanie odpowiedzialności lub naruszają jakiekolwiek prawo. Nie możesz przesyłać treści komercyjnych na Stronę.

Z wyjątkiem wszelkich Twoich danych osobowych, które możemy gromadzić zgodnie z naszą Polityką Prywatności, wszelkie uwagi, sugestie, pomysły, grafiki lub inne informacje, które przekazujesz nam za pośrednictwem niniejszej Strony staną się naszą własnością, nawet jeśli niniejsza umowa zostanie rozwiązana. My i osoby przez nas wyznaczone możemy swobodnie kopiować, ujawniać, rozpowszechniać, włączać i wykorzystywać w inny sposób materiały, które przesyłasz do wszelkich komercyjnych lub niekomercyjnych celów, bez żadnego zobowiązania do odszkodowania na Twoją rzecz lub innych osób w zakresie tych materiałów.

Zrzeczenie się odpowiedzialności
Nie składamy żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących dokładności lub kompletności treści niniejszej Strony. Niniejsza Strona oraz materiały, informacje, usługi i produkty zawarte na niniejszej Stronie, w tym, bez ograniczeń, tekst, grafika i linki, są dostarczane „tak jak są” i bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub domniemanych. W najszerszym zakresie dozwolonym zgodnie z obowiązującym prawem, zrzekamy się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w szczególności, dorozumianych gwarancji dotyczących wartości handlowej i przydatności do określonego celu, nienaruszalności, wolności od wirusów komputerowych oraz gwarancji wynikających z przebiegu transakcji lub przebiegu świadczenia. Nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że funkcje zawarte na Stronie będą nieprzerwane lub wolne od błędów, wady te zostaną w razie potrzeby usunięte. Nie gwarantujemy również, że niniejsza Strona lub serwer, który udostępnia tę Stronę, nie zawiera wirusów ani innych szkodliwych składników. Nie udzielamy żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących wykorzystania materiałów na niniejszej Stronie pod względem ich kompletności, poprawności, dokładności, adekwatności, przydatności, terminowości, niezawodności lub w inny sposób. Oprócz powyższego oraz w zakresie dozwolonym zgodnie z obowiązującym prawem, ty (a nie my) ponosimy całkowity koszt niezbędnej obsługi, naprawy lub poprawy.

Ograniczenie odpowiedzialności
W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, specjalne, karne, przypadkowe, przykładowe lub wtórne, lub jakiekolwiek szkody, nawet jeśli wcześniej powiadomiono nas o możliwości wystąpienia takich szkód, zarówno w przypadku działań wynikających z umowy, jak i z zaniedbania, lub jakiejkolwiek innej teorii, wynikających z lub pozostających w związku z używaniem, niemożnością korzystania lub pozyskaniem informacji, usług i materiałów dostępnych na niniejszej Stronie. Ograniczenia te obowiązują niezależnie od wszelkich niepowodzeń w zakresie osiągnięcia zasadniczego celu jakiegokolwiek ograniczonego środka.

Odszkodowanie
Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i ochronić członków naszych organów, naszych dyrektorów, pracowników, agentów, licencjodawców i dostawców przed wszelkimi stratami, wydatkami, szkodami i kosztami, w tym uzasadnionymi opłatami prawnymi i kosztami sądowymi, wynikającymi z naruszenia niniejszych zasad i warunków lub jakiejkolwiek działalności związanej z kontem internetowym (w szczególności zaniedbania lub bezprawnego zachowania), przez Ciebie lub dowolną inną osobę, która uzyskuje dostęp do Strony przy użyciu konta internetowego.

Linki do innych stron
Niniejsza Strona może zapewniać dostęp do innych stron internetowych. Nie kontrolujemy tych stron i uzyskujesz do nich dostęp wyłącznie na własne ryzyko. Nie aprobujemy ani nie zatwierdzamy żadnych produktów ani informacji oferowanych na stronach, do których dociera się za pośrednictwem niniejszej Strony. Sprawdź adres URL (Uniform Resource Locator) podany w przeglądarce internetowej, aby sprawdzić, czy nadal jesteś w naszej Stronie lub przenieść się na inną Stronę.

Jurysdykcja
Niniejsza Strona jest przeznaczona wyłącznie do użytku w Polsce („Jurysdykcja”). W żaden sposób nie gwarantujemy, że materiały zawarte na Stronie są odpowiednie do użycia poza obszarem jurysdykcji. Jeśli korzystasz ze Strony z lokalizacji poza obszarem jurysdykcji, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zgodność jej z obowiązującymi lokalnymi przepisami. Wszelkie roszczenia dotyczące strony internetowej lub korzystania z niej przez Ciebie podlegają wewnętrznym przepisom prawa materialnego jurysdykcji, bez względu na przepisy kolizyjne i wyrażasz zgodę na to, że jurysdykcja i miejsce rozstrzygania jakiegokolwiek postępowania prawnego, bezpośrednio lub pośrednio wynikającego z niniejszej Strony lub z nią związanego, będzie sąd właściwy dla naszej siedziby

Modyfikacja Strony i niniejszych Warunków
Dostarczając materiały na tę Stronę, nie gwarantujemy, że materiały pozostaną dostępne dla Ciebie. Jesteśmy uprawnieni do rozwiązania całości lub części Strony w dowolnym czasie, bez powiadomienia. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany warunków i zawiadomień na niniejszej Stronie w dowolnym momencie. Korzystając ze Strony, będziesz świadomy każdej takiej zmiany. Wyrażasz zgodę na regularne kontrolowanie niniejszych warunków w celu weryfikacji zmian.

Wypowiedzenie niniejszej Umowy
Niniejsza umowa obowiązuje do momentu wypowiedzenia jej przez którąkolwiek ze stron. Możesz wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie, niszcząc wszystkie materiały uzyskane z niniejszej Strony, wraz z całą powiązaną dokumentacją oraz wszystkimi kopiami i instalacjami. Możemy wypowiedzieć niniejszą umowę w dowolnym czasie i bez powiadomienia, jeśli według naszego wyłącznego osądu naruszysz jakiekolwiek warunki niniejszej umowy. Po rozwiązaniu umowy zniszczysz wszystkie materiały i zaprzestaniesz korzystania z niniejszej Strony.

Postanowienia końcowe
Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia umowy pozostaną w mocy.